Euthanasia

Euthanasia

Euthanasia หรือ การุณยฆาต

Euthanasia การุณยฆาต เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า เมตตาปรานีฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า แพทยานุเคราะหฆาต (Physician-assisted suicide) นั้นเป็นความประพฤติปฏิบัติอยู่ 2 อย่าง อันอย่างเช่น

  1. แนวทางการทำให้บุคคลตายโดยตั้งใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก
  2. การละเว้นการเกื้อกูล หรือการดูแลรักษาบุคคล PG SLOT โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างเงียบๆ

ความประพฤติปฏิบัติพวกนี้ก็เพื่อเป็นการหยุดความเจ็บสุดแสนร้ายแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นมีอาการป่วยเป็นโรคที่ไม่มีซึ่งแนวทางบำบัดรักษา แม้กระนั้น “การการุณยฆาต” ยังคงเป็นการทำที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในบางประเทศ ซึ่งมีคนที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อีกทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นบาป นอกเหนือจากนั้น การุณยฆาต ยังบางทีอาจซึ่งก็คือ PG SLOT กระบวนการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

จำพวกของการุณยฆาต

แบ่งประเภทและชนิดตามจำพวกของเจตนา

  • บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะของการเจ็บป่วยไข้อย่างรุนแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความป่วยไข้ ส่งผลให้สามารถบอกเจตนาให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยความจริงใจสมัคร” หรือ “การุณยฆาตตั้งใจ” (Voluntary Euthanasia)
  • ถ้าเป็นในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นมิได้อยู่ในฐานะที่จะบอกเจตนา ดังเช่นว่า มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย PGSLOT ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจไตร่ตรองใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ”

แต่ การการุณยฆาตโดยไม่ประสงค์ ยังคงเป็นที่โต้เถียงในเรื่องของความยุติธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายมั่นอกมั่นใจได้ว่าคนไข้ต้องการที่จะให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

จัดชนิดและประเภทตามขั้นตอนการที่ลงมือ

  1. “การุณยฆาตเชิงรับ” หมายถึง การการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการตัดการดูแลและรักษาของคนเจ็บ ซึ่งแนวทางนี้ได้เรื่องเห็นด้วยเยอะที่สุดและก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่

2. “การุณยฆาตเชิงรุก” หมายถึง การการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร หรือวัตถุอะไรก็ตามที่เป็นการรีบให้ผู้เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิต โดยวิธีการแบบนี้ยังคงเป็นที่คัดค้านกันอยู่ในตอนนี้

3. “การุณยฆาตเชิงสงบ” เป็นการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการหยุดให้สาเหตุ Joker gaming สำหรับในการดำรงชัวิตแก่คนไข้ วิธีแบบนี้ก็ยังคงเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกัน

การแบ่งแยกแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้แบ่งผู้กระทำรุณยฆาตไว้ละม้ายกับสองจำพวก ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในข้างต้น อาทิเช่น

  1. “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลรักษา” หมายถึงการปลดปล่อยให้คนไข้ตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลรักษา สื่อความหมายว่า คนเจ็บคนนี้ไม่อยากที่จะให้กระทำการรักษาอีกต่อไป และไม่จะต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ

2. “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย”แบ่งได้เป็น 3 จำพวกย่อย ดังเช่นว่า

3. “การุณฆาตโดยความมุ่งมั่นตั้งใจรวมทั้งโดยตรง” หมายถึงการที่คนป่วยเลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) เป็นต้นว่า Super slot ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดจนถึงทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจถือทานเอง

4. “การุณยฆาตโดยเจตนารมณ์ แม้กระนั้นโดยอ้อม” เป็นการที่คนไข้ตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ถ้าหากการดูแลรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางครั้ง ก็อาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) เอาไว้ก็ได้

5. “การุณฆาตโดยไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรวมทั้งโดยอ้อม” เป็นการที่คนป่วยมิได้ขอร้องความตาย slotxo แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขอนุเคราะห์ให้เพราะว่าความเห็นอกเห็นใจ

การุณยฆาตกับความคิดเห็นทางกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับหัวข้อการทำการุณยฆาตซึ่งถือได้ว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยไม่เหมือนกับวิธีการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 ที่เป็นการบอกเจตนาของบุคคลเพื่อระบุขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือได้ว่าเป็นการยืนยันสิทธิของผู้เจ็บป่วยที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่อยากได้ความตายอย่างสงบเงียบตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยอุปกรณ์ต่างๆ จากเทคโนโลยีต่างๆ โดยข้อบังคับในหลายประเทศ ก็ให้การสารภาพในหัวข้อนี้ อาทิเช่น ข้อบังคับของอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก Ufabet ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และก็ประเทศสิงคโปร์

ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ป ที่มีความคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนเจ็บที่จะไม่รับการดูแลและรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวพัน

มาตรา 3 ในพ.ร.บ.นี้

“บริการสาธารณสุข” แปลว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ การคุ้มครองป้องกันแล้วก็ควบคุมโรครวมทั้งต้นสายปลายเหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์แล้วก็บำบัดรักษาสภาพการณ์ความป่วยไข้ แล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และก็ชุมชน

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” แสดงว่า joker slot ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงสถานพยาบาล

มาตรา 4 ให้นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพ.ร.บ.นี้ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ปรารถนาจะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพื่อยืดการเสียชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อเลิกการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้ การปฏิบัติการตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็แนวทางการที่ระบุในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว เว็บตรง สล็อต ไม่ให้นับว่าพฤติกรรมนั้นเป็นความไม่ถูก และก็ให้พ้นจากความยอมสารภาพทั้งหมด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : หลงไฟ ละครไทย

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

สไปเดอร์แมน

อัพเดทล่าสุด : 15 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)